Radonmätning i Sverige

Välkommen till Radonmätning.xyz! Denna sida är dedikerad till radonmätning i Sverige. Här sammanställer vi dels fakta om vad radon är för någonting, hur man gör en radonmätning och varför man gör en radonmätning. Vi tillhandahåller även en katalog och ett register över alla företag som kan hjälpa till med radonmätning i Sverige.

Varför måste man göra radonmätning

Radonmätning är någonting man måste göra för att säkerställa att miljön är säker på platser där människor skall vistas. Detta då radon är ett radioaktivt grundämne som under sin sönderfallskedja avger joniserande strålning, vilket på sikt kan leda till hälsoproblem såsom t.ex. cancer.

Vad är radon?

Radon i sig är ett grundämne, som tillhör ämnesgruppen ädelgaser och som är radioaktiv. Radon har atomnummer 86, och den isotop som är vanligast förekommande är radon-222, som har en halveringstid på 3,8 dagar. Det är även radon-222 som är den radongas som lättast kan spridas in i hus från berggrunden. Radon finns i princip överallt under våra fötter, gasen förekommer i all slags jord. Högst halter stöter man dock på i gruvor, grottor och bergrum, därför är det vanligt att gamla källare kan ha relativt höga radonhalter.

Hur gör man en radonmätning?

Radonmätning utförs generellt sett genom små mätdosor som placeras ut på olika stället i huset, eller där man misstänker att det kan finnas höga halter av radon. Misstänkta ställen kan vara t.ex. äldre källare, borrade eller grävda brunnar eller andra ställen som kan ha närkontakt med marken. Mätperioden för dessa mätdosor rekommenderas pågå i åtminstone två månader, och med fördel utföras någon gång mellan oktober och april, dvs. helst ej under sommaren. Om man upptäcker att radonhalterna är höga kan man få bidrag som småhusägare för att utföra en så kallad radonsanering, men för att kunna söka detta bidrag finns krav på att man måste ha utfört radonmätningen under minst två månaders tid. På bilden här intill visas en digital radonmätare.

Gränsvärden gällande radon och radonmätning

Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med rekommendationer om 100 Bq/m3 för radon inomhus i bostäder. Bq är en förkortning för Becquerel, den en SI-enhet som används för att ange radioaktivt sönderfall. I Sverige har dock Boverket fastställt ett gränsvärde om 200 Bq/m3 i nya byggnader, ett gränsvärde som också anges av Socialstyrelsen i sina allmänna råd.

Läs gärna mer om gränsvärden för radon i Sverige och bidrag för radonsanering hos Boverket samt hos Strålskyddsmyndigheten.

Mätning av radonhalt med hjälp av en digital radonmätare

Mätning av radonhalt med hjälp av en digital radonmätare
CKristiansen / CC BY-SA

Felaktig/saknad info?

Om någon information på denna sida är felaktig eller om det saknas ett företag som utför radonmätning i vårt register, kan ni enkelt kontakta oss genom att klicka på knappen här intill så fixar vi det felaktiga eller lägger till det företag som saknas på en gång!